Disclaimer

 

De makers van deze site, onder verantwoordelijkheid van de
Huisartsenpost Midden-Holland, doen hun uiterste best om
ervoor te zorgen dat de gepresenteerde organisatorische
informatie actueel, correct en zorgvuldig is.
Desondanks accepteren wij geen aansprakelijkheid voor
eventuele onjuistheden in de gepresenteerde informatie, noch
voor schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of
samenhangt met het gebruik van de op deze site gepresenteerde
informatie. Aan de weergegeven medische informatie kan geen
recht worden ontleend, ook al is deze met de grootste
zorgvuldigheid samengesteld. Ieder is zelf verantwoordelijk voor
kritische reflectie op de aangeboden informatie.

 

De kwaliteit van de medische informatie is gebaseerd op de op
dit moment bekende feiten naar de huidige stand van zaken
binnen de huisartsgeneeskunde.
Geen van de auteurs, informatieleveranciers of organisaties die
toegang bieden tot deze site, zijn verantwoordelijk voor
interpretatie, toepassing of wat dan ook van de op deze site
geboden informatie. Het is de verantwoordelijkheid van iedere
gebruiker van deze site, de aangeboden informatie zodanig te
interpreteren of toe te passen dat dit hem of haar geen schade
toebrengt.

 

Voor de gebruikers van het besloten gedeelte is van belang te
realiseren dat de toegangscode voor de website strikt
persoonlijk is en niet overdraagbaar. Indien misbruik
wordt geconstateerd volgt ontzegging van de
toegang tot het besloten deel.